Veilig werken met NaOH

Natriumhydroxide is een gevaarlijke stof

Hoe werk je veilig met NaOH?

Sterk bijtende stof

Zowel natronloog als caustic soda zijn sterk bijtende stoffen;
vermijd direct contact met het lichaam door aangepaste kleding.
Rubber en PVC  zijn zeer goed bestand tegen natronloog en zijn dus aangewezen voor schoeisel, schort en handschoenen.

Gebruik een veiligheidsbril

Het gebruik van een goed afsluitende veiligheidsbril wordt aanbevolen.
Bij aanraking met de stof afspoelen met heel veel water en bij inname NIET (laten) braken en direct medische assistentie waarschuwen.

Natriumhydroxide en uw veiligheid

Voor verwerking of gebruik: Draag geschikte veiligheidskleding, handschoenen en veiligheidsbril.

Eerste hulp maatregelen:

Algemene informatie:

 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Aantastingen moeten meteen worden behandeld, aangezien anders moeilijk te genezen wonden kunnen ontstaan.
 • Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten altijd een arts waarschuwen. Bij acute ademhalingsproblemen, bel 112.
 • Na huidcontact:
 • Wanneer je huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
 • Onmiddellijk met heel veel lauw water en zeep afwassen en langdurig naspoelen.
 • Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en meteen een arts bezoeken.
 • Na inslikken: Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
 • Blusmiddelen Brandblusser aangepast aan de brandklasse van de omgeving gebruiken, evt. brandblusdeken. Alle blusmiddelen zoals SCHUIM, WATERSPROEISTRAAL, DROOG POEDER, KOOLZUUR kunnen worden gebruikt. 
 • Eisen aan magazijnruimten en verpakkingen Bij opslag en bewaring de originele verpakking goed gesloten houden. 
 • Gebruik bij voorkeur een speciale natriumlepel die bestendig is tegen dit product.